Disclaimer met betrekking tot ondersteuning op afstand met behulp van TeamViewer

Hulp op afstand

Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u IPcam-Shop toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen. De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd. De “remote support” software die IPcam-Shop gebruikt is van het bedrijf Teamviewer. Met deze professionele software garandeert IPcam-Shop u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen IPcam-Shop meekijkt op uw computer. Met de “remote support” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Hiervoor vraagt de medewerker van IPcam-Shop altijd toestemming.

Gereedschap

Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer. IPcam-Shop is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.

Geheimhouding

IPcam-Shop respecteert uw privacy. Teamviewer zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door IPcam-Shop zelf. Indien IPcam-Shop het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit te allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.

Garantie

IPcam-Shop zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft IPcam-Shop geen garantie op de geboden oplossing.

Aansprakelijkheid

IPcam-Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van remote support. IPcam-Shop is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant tengevolge hiervan lijdt. IPcam-Shop gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (backup) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. IPcam-Shop kan u hierin uiteraard wel assisteren, echter IPcam-Shop is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IPcam-Shop of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

loading   Bezig met laden...

Back to top